Prof. Ora Nakash / onakash@smith.edu / © 2013 by MOGY                                                                                                                                                                       Follow us on 

  • linkedin-square

סקירה

המחקר במרכז מתמקד בבחינת ההשפעה של גורמים תרבותיים וחברתיים על בריאות נפשית, תוך שימת דגש רב על תהליכים קוגניטיביים לא מודעים והשפעתם על עיצוב זהות ובריאות נפשית. אנו מתעניינים במיוחד בתחום של פערים בבריאות הנפש במטרה לשפר את הגישה, השוויון והאיכות של השירותים הניתנים לקבוצות מוחלשות ומיעוטים בחברה.
כיום במרכז מתנהלים מספר פרוייקטים מחקריים:


• מנגנונים בסיסיים באינטראקציית מטופל-מטפל התורמים לפערים בבריאות הנפש


• צרכים נפשיים ושימוש בשירותי בריאות נפש של קבוצות מהגרי עבודה ומבקשי מקלט


• פערים בבריאות נפשית והתאמת הטיפול לצרכיהם של מטופלים החולים בסרטן


• מהימנות ותקפות של אבחנה מימדית להפרעות ציר I ב- DSM

המרכז 

למחקר קליני בין-תרבותי​​