פרוייקטים אלו בוחנים את המנגנונים העומדים בבסיסה של אינטראקצית מטופל-מטפל התורמים לפערים בבריאות הנפש:


• בחינת אינטראקציית מטופל-מטפל באוכלוסיות רב-תרבותיות: השלכות לפערים בשירותים לבריאות הנפש בישראל


פערים בשירותים בבריאות הנפש מוגדרים כהבדלים אתניים/גזעיים באיכות השירותים הבריאותיים שאינם תוצאה של גורמים הקשורים לנגישות, צרכים קליניים, העדפות, ו/או טיב ההתערבות. אנו מתמקדים בבחינה ושיפור נגישותם של שירותים ובאינטראקציית מטופל-מטפל, הנמצאת בבסיסה של תופעה מורכבת זו. מטרת הפרוייקט הנוכחי היא בחינת המנגנונים שתורמים לפערים בשירותי בריאות הנפש, הכוללים: (א) גורמים מבניים המשפיעים על נגישות לשירותים ו- (ב) גורמים המשפיעים על אינטראקציית מטופל-מטפל.
מטרתנו המרכזית היא לגבש המלצות ישומיות לשיפור המדיניות במטרה להפחית פערים ולשפר מתן שירותים נפשיים לאוכלוסיות מגוונות. ברמה הקלינית, המחקר יניב אינפורמציה שתוכל להעצים את שביעות הרצון של המטופל והמטפל, לשפר את יעילות הטיפול ולהפחית נשירה ואי הגעה של מטופלים לטיפול.


המחקר ממומן על ידי המכון הלאומי לחקר שירותי הבריאות ומדיניות הבריאות.

• בחינת מנגנונים שמקורם בתיאוריות על יחסים בין קבוצות מתחום הפסיכולוגיה החברתית על מנת להבין את השפעת חוסר התאמה בזהות על תוצאותיו של המפגש הטיפולי


סוגיית הפערים בבריאות הנפש בעלת פנים רבות. מצטברות עדויות המצביעות על כך שתהליכים שמקורם במטפל בעלי תפקיד מרכזי בהתפתחותם של פערים בבריאות הנפש, כמו גם חשיבות מיוחדת לזהויות החברתיות של המטפלים והמטופלים. עם זאת, נעשו מעט מאוד מחקרים אמפיריים שניסו ליישם את הידע שהצטבר על כח וזהות בתחום הפסיכולוגיה החברתית על המפגש הטיפולי. המחקר שלנו בוחן גורמים ממתנים אפשריים, שמקורם בתיאוריות על כח, כעומדים בבסיסם של ההשפעות  של חוסר התאמה בזהות החברתית של המטפל והמטופל על תוצאותיו של המפגש הטיפולי.

מנגנונים בסיסיים באינטראקציית מטופל-מטפל התורמים לפערים בבריאות הנפש

המרכז 

למחקר קליני בין-תרבותי​​

Prof. Ora Nakash / onakash@smith.edu / © 2013 by MOGY                                                                                                                                                                       Follow us on 

  • linkedin-square